آدرس ایمیل :  ehsan.shahsavari@iranhypnose.ir

آقای احسان شهسواری شیرازی

آدرس ایمیل : ehsan.shahsavari@iranhypnose.ir

1- کارشناس ارشد روان شناسی عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
2- کارشناس ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد واحد شیراز
3- دکتری کسب و کار DBA از موسسه آموزش عالی انستیتو ایز ایران

4-در حال تحصیل کارشناس ارشد علوم شناختی (گرایش ذهن و مغز )دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس جهت مشاوره با روانشناس در شیراز :

شیراز – خیابان زند – روبروی بیمارستان سعدی – ساختمان پزشکی شهر – طبقه ی پنجم -واحد 18

تلفن تماس

07132337888

09300464180