ect

ECT چیست ؟

/
ECTect مغز ارگانی است که از طریق پروسه هایی الکتروشی…