ect

ECT چیست ؟

/
ECT ect مغز ارگانی است که از طریق پروسه هایی الکتروشی…