معرفی اساتید

آقای دکتر رحیم آرمان

آقای دکتر رحیم آرمان

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک)
آقای احسان شهسواری شیرازی

آقای احسان شهسواری شیرازی

روانشناس بالینی