معرفی اساتید

آقای احسان شهسواری شیرازی

آقای احسان شهسواری شیرازی

روانشناس بالینی
دکتر حمیدرضا ذاکری

دکتر حمیدرضا ذاکری

متخصص روانشناسی تربیتی